Obavezno korištenje e-računa

U skladu s Direktivom 2014/55/EU i u skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Elektronski račun u postupcima javne nabave bit će u potpunosti obvezan od 1. srpnja 2019. godine,  Navedeno se odnosi na sve robe, radove i usluge bez obzira radi li se o postupcima javne nabave male i velike vrijednosti ili o postupcima jednostavne nabave.

Kako se naručitelji ne bi morali povezivati sa svakim pojedinim informacijskim posrednikom koji postoji na tržištu, sada se povezuju s jednom centralnom točkom – sustavom e-Račun u javnoj nabavi (servisom e-Račun za državu).

Prednosti uvođenja e-Računa u javnu nabavu su:

  • ušteda u obradi ulaznih računa zbog automatiziranog unosa računa
  • bolja raspodjela ljudskih resursa i veća produktivnost
  • sigurna pohrana svih računa s prilozima u sustavu e-Arhiva,
  • brzo pretraživanje primljenih i arhiviranih računa
  • brža i jednostavnija revizija računa
  • kreiranje prilagođenih izvještaja