OSNOVNA SREDSTVA I SITAN INVENTAR

Osnovna sredstva i sitan inventar

 

Matični podaci sredstava, knjiženje početnog stanja, dorada, rashoda, prodaje sredstava ili stavljanje izvan upotrebe. Automatski ispis amortizacije po sredstvima, lokacijama, sobama, amortizacijskim grupama, kontima i organizacijskoj strukturi. Automatsko knjiženje obračuna amortizacije na kartice sredstava i u glavnu knjigu. Obrada inventure putem ručnih terminala i preko bar koda. Izvještaji o stanju sredstava po šiframa, kontima, organizacijskoj strukturi, sobama, amortizacijskim grupama, itd. Kartice sredstava i dnevnici knjiženja. Davanje sredstva u najam sa praćenjem radnih naloga o doradama na sredstvima. Ispis stanja sredstava danih u najam po kupcima.

Matični podaci inventara, knjiženje početnog stanja, te rashoda inventara. Obrada inventure putem ručnih terminala i preko bar koda. Izvještaji o stanju inventara po šiframa, kontima, organizacijskoj strukturi, itd. Kartice inventara i dnevnici knjiženja. Davanje inventara u najam, ispis potvrde o ustupanju na korištenje inventara, te praćanje povrata. Ispis stanja inventara danih u najam po kupcima.