FAKTURIRANJE USLUGA I LIKVIDATURA

Fakturiranje usluga i likvidatura

 

Obrada računa, ponuda i računa za predujam. Mogućnost šifriranja usluga i njihovih cijena. Izrada dokumenata u kunama i devizama. Automatsko kontiranje dokumenata na nivou stavke ili cijelog dokumenta. Prijenos u knjigu izlaznih računa, saldakonti i glavnu knjigu. Ispis rekapitulacija dokumenata po datumu, kupcima, prodavačima, itd.

Evidencija računa sa automatskim preuzimanjem u knjigu ulaznih računa. Generiranje naloga za plaćanje po ulaznim dokumentima. Izvještaji o evidentiranim računima po datumu računa, datumu zaprimanja, komitentima, organizacijskoj strukturi, datumu plaćanja, te ispis neproknjiženih računa u knjigu ulaznih računa. Mogućnost traženja dokumenata po svakom unosnom polju.